contact@lazyridabeats.com

ZASADY I WARUNKI - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lazyridabeats.com

§ 1. Definicje.


1. Cena - cena Produktu widoczna w Sklepie Internetowym, zawierająca wszystkie składniki ceny, w tym podatek VAT, wyłączając koszty dostawy.


2. Formularz kontaktowy - formularz dostępny na stronie internetowej lazyridabeats.com, umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.


3. Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej, umożliwiający składanie Zamówienia.


4. Klient - osoba korzystająca z funkcjonalności Sklepu Internetowego, zamierzająca zawrzeć lub zawierająca Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.


5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


6. Produkt - fizyczny, cyfrowy produkt lub usługa dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.


7. Regulamin - Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.


8. Sklep internetowy - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.lazyridabeats.com.


9. Usługodawca - Lazy Rida Beats - Paweł Tugeman, Pułaskiego 47/1/21, 15-337 Białystok, Polska.


10. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


11. Usługa elektroniczna - usługa świadczona elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


12. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.


13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

§ 2. Ogólne Postanowienia.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktu, procedurę reklamacyjną, warunki odstąpienia od Umów Sprzedaży, a także rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy działający pod adresem www.lazyridabeats.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.


2. Każdy Usługobiorca, podejmując kroki w celu korzystania z usług Sklepu Internetowego www.lazyridabeats.com, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:


3.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku,


3.2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku,


3.3 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku,


3.4 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

§ 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

1. Sklep internetowy www.lazyridabeats.com sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu.


2. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Usługodawca udziela 1-miesięcznej gwarancji na Produkty.


3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu obowiązującego prawa. Składając Zamówienie, Klient składa ofertę Usługodawcy w celu zakupu określonego Produktu na warunkach określonych w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.


4. Ceny Produktów widoczne w Sklepie Internetowym zawierają wszystkie składniki ceny, w tym podatek VAT, wyłączając koszty dostawy.


5. Cena Produktu widoczna na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Zmiany cen Produktów w Sklepie Internetowym, w tym promocje i rabaty, które miały miejsce po dacie złożenia Zamówienia, nie wpływają na cenę ustaloną w Zamówieniu złożonym przez Klienta.


6. Zamówienia można składać online, wypełniając Formularz Zamówienia.


7. Warunkiem składania Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w chwili składania Zamówienia.


8. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem realizacji Umowy Sprzedaży z Klientem, z przyczyn niezależnych od niego, zmienić istotne warunki Umowy Sprzedaży, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.


9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, Klient ma prawo do:


9.1 zaakceptowania zmiany w Umowie Sprzedaży zaproponowanej przez Usługodawcę, lub


9.2 odstąpienia od Umowy Sprzedaży z natychmiastowym zwrotem wszystkich świadczeń dokonanych przez Klienta i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.


Klient jest obowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o swojej decyzji. Realizacja Zamówienia zostanie zawieszona do momentu uzyskania informacji od Klienta.


10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z ust. 9 powyżej lub gdy Usługodawca anuluje wykonanie Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo do natychmiastowego zwrotu całej kwoty zapłaconej Usługodawcy.


§ 4.

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Klient składa Zamówienie za pomocą BeatStars (klikając przycisk "Procced To Checkout" lub innego o podobnym znaczeniu), chyba że opis Produktu w Sklepie Internetowym stanowi inaczej.


2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie oferty, wysyłając e-mail na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.


3.Potwierdzenie otrzymania Zamówienia obejmuje:


3.1 potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,


3.2 treść niniejszego Regulaminu w formacie pdf,


3.3 informację o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.


4. Każda Umowa Sprzedaży zostanie potwierdzona odpowiednim dowodem zakupu, który zostanie dołączony do Produktu i/lub wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5. Metody Płatności.

1. Obsługę procesu zamawiania Produktu, w tym płatności za Produkty oraz realizację zobowiązań określonych w § 3 i § 4 powyżej, Usługodawca powierzył podmiotowi prowadzącemu strony internetowe BeatStars i Systeme.io dostępne pod adresem www.beatstars.com oraz www.systeme.io. Operator BeatStars i Systeme.io działa w tym zakresie w imieniu i na rzecz Usługodawcy.


2. Usługodawca umożliwia dokonywanie płatności za Zamówienie za pomocą dostępnych metod płatności na BeatStars i Systeme.io.


3. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu jego realizacji, w tym dokonania płatności, po kliknięciu odpowiedniego przycisku, Klient zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową BeatStars lub Systeme.io.


4. Aby korzystać z wszystkich funkcji BeatStars lub Systeme.io, w tym zakupu Produktów od Usługodawcy za pośrednictwem BeatStars i Systeme.io, Użytkownik nie musi rejestrować się na BeatStars lub Systeme.io, tj. zakładać Konta i przestrzegać regulaminów BeatStars lub Systeme.io dostępnych pod adresem: https://www.beatstars.com/terms-of-service lub https://systeme.io/terms-and-conditions.


5.W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Klient dokonuje płatności przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. System płatności elektronicznych umożliwia dokonanie płatności kartą kredytową lub szybkim przelewem z wybranych polskich i zagranicznych banków.


6.Umowa Sprzedaży zostanie wykonana dopiero po dokonaniu płatności ceny.

§ 6. Reklamacja Produktu.

1. Podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta określa ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.


2. Reklamacje dotyczące Produktu powinny być kierowane przez Klienta do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: lazyridabeats@gmail.com lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.


3. W reklamacji prosimy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.


4. Usługodawca odpowie na wniosek Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.


5. Usługodawca odpowie na wniosek Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.


6. W przypadku reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem wymienionym w § 7 ust. 9 Regulaminu - nieuwzględnienie reklamacji w ciągu 14 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.


7. Odpowiedź na reklamację jest udzielana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w reklamacji.


§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy.

1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.


2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji.


3. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest dołączony do Regulaminu.


4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy, że Klient prześle e-mail na adres lazyridabeats@gmail.com lub na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu, informując o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


5. Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.


6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Usługodawcę przy użyciu tych samych metod płatności, które zostały użyte przez Klienta do zapłaty za Zamówienie, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.


7. Prawo do odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:


7.1 o świadczenie usług, jeśli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po wykonaniu usługi przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;


7.2 w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahaniakursów na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli i które mogą wystąpić przed terminem do odstąpienia od umowy;


7.3 w których przedmiotem usługi jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;


7.4 w których przedmiotem usługi jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub o krótkim okresie przydatności do użycia;


7.5 w których przedmiotem usługi jest rzecz dostarczana w zamkniętym opakowaniu, której nie można zwrócić po otwarciu ze względów ochrony zdrowia lub higieny, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostawie;


7.6 w których przedmiotem usługi są rzeczy, które ze względu na swój charakter są nierozłącznie związane z innymi rzeczami po dostawie;


7.7 w których przedmiotem usługi są nagrania dźwiękowe lub wizualne lub oprogramowanie komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostawie;


7.8 o dostarczenie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę;


7.9 o świadczenie usług hotelarskich, inne niż do celów mieszkalnych, przewóz towarów, wynajem samochodów, usługi związane z wypoczynkiem, rozrywką, sportem lub kulturą, jeżeli umowa wskazuje dzień lub okres świadczenia usługi;


7.10 dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli wykonanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Usługodawcy o utracie prawa do odstąpienia od umowy;


8. Zarówno Usługodawca, jak i Klient mają prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w przypadku niewykonania przez drugą stronę jej zobowiązań w ściśle określonym terminie.


9. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (punkt ten nie dotyczy spółek handlowych) jest chroniony na mocy obowiązującego prawa, pod warunkiem że Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych, które zawiera z Usługodawcą, nie mają charakteru zawodowego.


10. Osoba prowadząca działalność określoną w ust. 9 powyżej jest chroniona tylko w zakresie:


10.1 zakazanych postanowień umownych - tzw. klauzul abuzywnych,


10.2 odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 6 Regulaminu,


10.3 prawa do odstąpienia od umowy na odległość, zgodnie z § 7 Regulaminu.


11. Przedsiębiorca określony w ust. 1 pkt. 9 powyżej traci prawa wynikające z ochrony konsumenta, jeżeli Umowa Sprzedaży zawarta z Usługodawcą ma charakter zawodowy, co wynika w szczególności z przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez tego przedsiębiorcę, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8. Rodzaj i zakres usług elektronicznych.

1. Usługodawca umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, takich jak:


1.1 zawieranie Umów Sprzedaży Produktów


1.2 wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego


1.3 tworzenie konta/profilu klienta


1.4 możliwość dodawania komentarzy


1.5 możliwość oceny produktów


1.6 newsletter


2. Świadczenie Usług Elektronicznych dla Klientów Sklepu Internetowego odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.


3. Usługodawca ma prawo zamieszczać treści reklamowe na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Treści te stanowią integralną część Sklepu Internetowego oraz prezentowanych w nim materiałów.

§ 9. Warunki świadczenia i zawarcia umów o świadczenie usług elektronicznych.

1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.


2. Okres, na jaki zawierana jest umowa:


2.1 umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na umożliwieniu składania Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zawierana na czas oznaczony i wygasa wraz z złożeniem Zamówienia lub zaprzestaniem jego składania przez Klienta,


2.2 umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na umożliwieniu przesyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i wygasa wraz z wysłaniem wiadomości lub zaprzestaniem jej wysyłania przez Usługobiorcę,


2.3 umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na zakładaniu konta/profilu klienta jest zawierana na czas oznaczony i wygasa w chwili likwidacji konta/profilu klienta,


2.4 umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na możliwości dodawania komentarzy jest zawierana na czas oznaczony i wygasa wraz z dodaniem komentarzy przez Klienta,


2.5 umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na umożliwieniu oceny produktów jest zawierana na czas oznaczony i wygasa wraz z wystawieniem oceny produktu przez Klienta,


2.6 umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na przesyłaniu newslettera jest zawierana na czas oznaczony i wygasa w chwili zrezygnowania przez Klienta z usługi newslettera.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym (ICT) używanym przez Usługodawcę:


3.1 komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,


3.2 dostęp do poczty elektronicznej,


3.3 przeglądarka internetowa,


3.4 włączona obsługa plików cookies i Javascript w przeglądarce internetowej.


4. Klient jest zobowiązany do:


4.1 korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem i moralnością, z poszanowaniem praw osobistych oraz praw własności intelektualnej osób trzecich,


4.2 podawania danych zgodnych z rzeczywistością,


4.3 powstrzymywania się od zamieszczania nielegalnych treści w Sklepie Internetowym, w szczególności w Formularzu Kontaktowym lub Formularzu Zamówienia.

§ 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być składane przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: lazyridabeats@gmail.com lub na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.


2. W reklamacji prosimy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.


3. Usługodawca odpowie na wniosek Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.


4. W przypadku reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem wymienionym w § 7 ust. 9 Regulaminu - nieuwzględnienie reklamacji w ciągu 14 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.


5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w reklamacji.

§ 11. Własność intelektualna.

1. Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowym są chronione prawem autorskim i stanowią własność Usługodawcy.


2. Jakiekolwiek korzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, z jakiegokolwiek elementu stanowiącego treść Sklepu Internetowego jest naruszeniem praw autorskich Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§ 12. Postanowienia końcowe.

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są zawierane zgodnie z prawem polskim.


2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, odpowiednie przepisy polskiego prawa znajdą zastosowanie w miejsce kwestionowanej regulacji Regulaminu.


3. Wszelkie spory wynikające z Umów Sprzedaży między Usługodawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności drogą negocjacji, z zamiarem polubownego rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jednakże, jeśli to nie będzie możliwe lub nie będzie satysfakcjonujące dla żadnej ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.


4. Rozstrzyganie sporów sądowych:


4.1 wszelkie spory wynikające między Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem), który jest jednocześnie Konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, podlegają właściwym sądom zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego;


4.2 wszelkie spory wynikające między Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem), który nie jest jednocześnie Konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, podlegają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


5. Klient, który jest Konsumentem, ma również prawo do skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności poprzez złożenie, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać ze strony http://www.uokik.gov.pl/download.php?file=6223).


Lista stałych sądów polubownych dla konsumentów działających przy Wojewódzkich Inspekcjach Inspekcji Handlowej dostępna jest na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.


Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy wojewódzkiego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu procedury reklamacyjnej jest bezpłatne.


6. W celu polubownego rozstrzygnięcia sporu konsument może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik:

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (tę formularz należy wypełnić i odesłać tylko wtedy, gdy chce Pan(i) odstąpić od umowy)


Adresat: Lazy Rida Beats - Paweł Tugeman, Pułaskiego 47/1/21, 15-337 Białystok, Polska.


Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów (*) umowy o dostawę następujących przedmiotów (*) umowy o wykonanie określonej pracy polegającej na wykonaniu następujących przedmiotów (*) / umowy o świadczenie następującej usługi (*)


Data zawarcia umowy (*) / otrzymania (*)

Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

Adres konsumenta (konsumentów)


Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko jeśli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)

Data (*) Usuń niepotrzebne.

Lazy Rida Beats - Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Sprawdź Nasze Social Media